CSV27 Yacht

CSV27

CSV27

  • Builder: Echo Yachts

  • Exterior Designer: Misha Merzliakov

  • Interior Designer: Misha Merzliakov